zwolnienie lekarskieNa podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.)

§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 Uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego w danym roku szkolnym  zobowiązani są dostarczyć do 10 września (lub niezwłocznie po zaistnieniu szczególnych okoliczności) opinię lekarza oraz prośbę rodziców / prawnych opiekunów na drukach obowiązujących w szkole do nauczycieli wychowania fizycznego.

 Pliki do pobrania:

Prośba do dyrektora o zwolnienie z ćwiczeń

Prośba o opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania ćwiczeń

 

Uwaga!

Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego obowiązuje od dnia złożenia kompletu dokumentów w szkole.